Gemeenten hebben de verplichting bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar te vernieuwen. Zo ook op bedrijventerrein Eerbeek-Zuid. Het gebied in Eerbeek waar van oudsher veel bedrijvigheid is gevestigd en dus nogal wat werkgelegenheid. Met name de papier en karton-industrie legt hier een noodzakelijke planologische claim. Bij de vernieuwing/actualisatie van bestemmingsplan Eerbeek-Zuid spant de Industriekern Eerbeek Loenen zich in om deze planologische claim te behouden en groei planologisch te faciliteren. Beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld geluid en geur kunnen de groei van het bedrijfsleven op dit terrein in de weg zitten en zullen dan ook niet worden geaccepteerd.